Informacja w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne

Aktualny wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni. W przypadku dłuższego okresu, w którym zapewniane jest zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne weszły w życie 30 kwietnia.

Źródło: samorzad.pap.pl

foto www.gov.pl

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 

Informacja w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne

W załączeniu informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zappewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

FOTO
fot. FOTO

 

Informacja
UWAGA

W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 lipca br.

W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. 

Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r., tzn., jeżeli ostatni dzień zakwaterowania i wyżywienia  wskazany we wniosku przypada na dzień  30.06, to wniosek należy złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski obejmujące okres zakwaterowania i wyżywienia od 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie do miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Okres zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy Termin na złożenie wniosku
do 30 czerwca do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca do miesiąca od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy


PRZEPISY PRAWNE